Regulamin Walentynkowej Gry Miejskiej

I Organizator

Organizatorem Zabawy Czar Par – Walentynki 2018 są: Events & Adventures Tomasz Staszkiewicz oraz  Train in Game Katarzyna Kupis.

II Opis i zasady uczestnictwa

 1. Gra odbędzie się 14 lutego 2018r. na terenie Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1-3 we Wrocławiu)
 2. Celem zabawy jest wykonanie przez uczestników wszystkich zadań.
 3. Uczestnicy grają w zespołach dwu osobowych. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu poprzez stronę www.trainingame.pl lub zakup biletu na portalu www.ekobilet.pl
 4. Nagradzane będą trzy najlepsze drużyny, a dodatkowe nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników wydarzenia.
 5. Najlepsze drużyny wyłaniane będą na podstawie sumy zebranych punktów.
 6. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu zakupu biletu oraz złożenia deklaracji uczestnictwa poprzez stronę www.
 7. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dlatego udział w grze jest tylko dla osób nie posiadających żadnych problemów zdrowotnych.
 8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce w czasie zabawy.
 9. Gra przewidziana jest na 60 drużyn, o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników.
 10. W grze mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemne zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
 12. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, utrudniania  organizacji eventu, bycia pod wpływem środków odurzających i awanturowania się,  organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z dalszej rywalizacji.
 13. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 Uczestnicy gry wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym zdjęć i filmów z gry) przez Events & Adventures oraz Train in Game w celach marketingowych.
 14. Uczestnictwo w grze miejskiej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

III Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu wydarzenia, nie przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu  przyczyn nie zależnych od niego.